Saskia van Imhoff

Huize Frankendael, Saskia van Imhoff, untitled, 2010

Scroll down for English VersionSaskia Noor van Imhoff (1982) construeert ‘site-specific’, ruimtelijke installaties van verschillende voorwerpen, vormen en materialen. Voor het opbouwen van haar werk gebruikt ze zowel onderdelen uit eerder als ‘later’ werk en creëert daardoor archivarische installaties met een specifieke niet-hiërarchische ordening. Van Imhoff studeerde af aan de Rietveld Academie in Amsterdam (2008) en met haar afstudeerwerk won ze de jaarlijkse Gerrit Rietveld Academie prijs. Recente tentoonstellingen: Fotofestival Naarden, 2009; en P/////AKT, Amsterdam, 2009.Huize Frankendael: Saskia Noor van Imhoff, geen titel, 2010

Nieuw Dakota: Saskia Noor van Imhoff, geen titel, 2010Saskia Noor van Imhoff bouwt haar werk laag voor laag op, gestuurd door ruimte en locatie. Verzamelde voorwerpen, materialen en structuren die vaak in eerdere werken zijn gebruikt, vormen de basis voor een eeuwig groeiend archief dat alleen tijdens tentoonstellingen en installatiemomenten een tijdelijke ‘vaste’ vorm lijkt aan te nemen. Van Imhoff veroorzaakt met deze continue methode een ongekende aanwezigheid: haar werk bestaat evenzeer in het verleden als in het nu en doordat het werk gearchiveerd zal voortbestaan strekt het ook nu al uit naar de toekomst. Het kunstwerk is niet een ultiem resultaat of een noodzakelijke representatie van een voorafgaand proces, maar baseert zich op doorgaande associatie en herinnering. Het is een gestaag groeiende verzameling informatie die wordt onderworpen aan een gedetailleerde, maar niet-hiërarchische ordening. In opdracht van Huize Frankendael onderzocht Van Imhoff de geschiedenis van een van de voormalige bewoners van het zeventiende-eeuwse buitenhuis. De herinneringen van Mevrouw van Vliet vinden zo ook hun weg in dit nieuwe archief; afwezig in haar eigen voormalige slaapkamer, krijgt haar verleden een nieuwe vorm in de ruimte die Van Imhoff daar heeft gebouwd.

Van Imhoff’s installaties vereisen een actieve participatie van ruimte en locatie. Zowel het kunstwerk als de ruimte waarin het werk tot stand komt laten zich om beurten door elkaar modelleren. Net als in Huize Frankendael is Van Imhoff in Nieuw Dakota geïnteresseerd in de relatie tussen het ‘negatieve’- dat wat ontbreekt- en het ‘positieve’, de nieuwe betekenis die wordt gegenereerd door een gesuggereerde afwezigheid.  Zo is de rechthoekige ruimte in Nieuw Dakota in vorm het negatief van de kamer die in Huize Frankendael is opgebouwd. Maar ook de gevonden beelden en materialen in beide installaties refereren aan de constante aanwezigheid van dat wat er fysiek niet meer is.


Huize Frankendael: Saskia Noor van Imhoff, untitled, 2010

Nieuw Dakota: Saskia Noor van Imhoff, untitled, 2010Saskia Noor van Imhoff (1982) constructs site-specific spatial installations of a variety of objects, forms and materials. Building her work, Van Imhoff uses elements from previous as well as ‘future’ work and htus creates archival installations with a specific non-hierarchical ordering. Van Imhoff graduated from the Rietveld Academy in Amsterdam in 2008. Her final installation won the annual Gerrit Rietveld Academy prize. Recent exhibitions: Fotofestival Naarden, 2009; and P/////AKT, Amsterdam, 2009.


Saskia Noor van Imhoff constructs her works one layer at a time, guided by space and location. Collected objects, materials and structures that have often previously been used in earlier works form the base for an ever growing archive, which only seems to materialise into a “fixed” form for the duration of temporary exhibitions and installations. With this continuous method, Van Imhoff creates an unknown presence: her work exists as much in the past as in the present, and because it will continue to exist through archiving, her work also stretches to the future. The present artwork is not the ultimate result of a necessary representation of the preceding process, but builds up on persisting associations and memory. It is a steadily growing collection of information subordinate to a detailed but non-hierarchic order. Commissioned by Huize Frankendael, Van Imhoff researched the history of one of the former inhabitants of the seventeenth-century country house. The memories of Mrs. Van Vliet have found their way into this new archive. Now absent from her own former bedroom, her past has been reshaped in the space elaborated there by Van Imhoff.

Van Imhoff’s installations demand an active participation of space and location. Both the work of art and the space in which the work emerges are in turn shaped by each other. In Nieuw Dakota, Van Imhoff is again interested in the relation between the “negative” – that which is absent – and the “positive”, in the new meaning generated by a suggested absence. The rectangular space in Nieuw Dakota is physically the negative of the room in Huize Frankendael. Moreover, the images and materials in both installations refer to the persistent absence of what physically no longer exists.

Huize Frankendael, Saskia van Imhoff, untitled, 2010

Huize Frankendael, Saskia van Imhoff, untitled, 2010

Nieuw Dakota, Saskia van Imhoff, untitled, 2010

Nieuw Dakota, Saskia van Imhoff, untitled, 2010

Huize Frankendael, Saskia van Imhoff, untitled, 2010

Nieuw Dakota, Saskia van Imhoff, untitled, 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: